facebook

twodots.apparels

to you, two dots คนทุกคนนั้นต้องการกางเกงที่มีความพอดี และเข้ากันกับตัวเอง ทั้งขนาดและรูปแบบ ที่สามารถเลือกใส่ได้ทั้งในวันสบายๆ และในวันที่ต้องออกงานทางการ ซึ่งทางแบรนด์ของเรานั้นเข้าใจความต้องการในส่วนนี้ของลูกค้าทุกคนได้เป็นอย่างดี จึงได้เลือกที่จะตอบโจทย์นี้ของลูกค้าทุกคนผ่านการทำ tailor made คุณภาพดี ในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ง่าย เนื่องจากช่างของเรานั้นเป็นช่างที่มีประสบการณ์ด้านการตัดกางเกงมากว่า 20 ปี นอกจากที่จะได้กางเกงที่พอดีและเหมาะกับตัวลูกค้าแล้วนั้น ยังสามารถมั่นใจได้ว่ากางเกงของเรานั้นมีคุณภาพดี ผ่านการเลือกสรรผ้า และการตัดเย็บที่มีคุณภาพ tailor made คุณภาพดี ในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ง่าย กางเกงเพื่อ “คุณคนเดียว”

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
INVERSE PANTS / Navy กรม / S

code : TDAPR21120009

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
REVERSE PANTS / เทานํ้าตาล / L

code : TDAPR22020012

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
REVERSE PANTS / ลูกฝูกนำ้ตาล / S

code : TDAPR22020006

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
REVERSE PANTS / ลูกฝูกนำ้ตาล / XL

code : TDAPR22020009

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
REVERSE PANTS / ลูกฝูกนำ้ตาล / L

code : TDAPR22020008

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
REVERSE PANTS / ลูกฝูกนำ้ตาล / M

code : TDAPR22020007

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
REVERSE PANTS / เทานํ้าตาล / XL

code : TDAPR22020013

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
REVERSE PANTS / เทานํ้าตาล / M

code : TDAPR22020011

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
REVERSE PANTS / เทานํ้าตาล / S

code : TDAPR22020010

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
INVERSE PANTS / ดำ / S

code : TDAPR21120001

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
INVERSE PANTS / ดำ / XL

code : TDAPR21120007

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
INVERSE PANTS / ดำ / L

code : TDAPR21120005

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
INVERSE PANTS / Navy กรม / XL

code : TDAPR21120008

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
INVERSE PANTS / Navy กรม / L

code : TDAPR21120006

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
INVERSE PANTS / Navy กรม / M

code : TDAPR21120004

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
INVERSE PANTS / ดำ / M

code : TDAPR21120003

twodots.apparels รูปตัวอย่าง
INVERSE PANTS / Navy กรม / S

code : TDAPR21120002

https://page.line.me/thevirus?openQrModal=true